logo-header

Algemene voorwaarden bedrijven

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • Afnameovereenkomst: De overeenkomst tot aanneming van werk, de overeenkomst van opdracht en iedere andere overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden, leveren van diensten en/of producten tussen de Opdrachtnemer en de Offerteaanvrager;
 • Duo Home Solutions:  De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Duo Home Solutions, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 84354798;
 • Offerteaanvraag:  De offerteaanvraag die een Offerteaanvrager via de Website heeft ingestuurd dan wel die Duo Home Solutions of enige andere wijze van de Offerteaanvrager heeft ontvangen;
 • Offerteaanvrager:  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Offerteaanvraag heeft ingediend bij Duo Home Solutions voor het laten uitvoeren van werkzaamheden en/of voor het leveren van diensten of producten;
 • Opdrachtnemer:  De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Duo Home Solutions een Overeenkomst is aangegaan.
 • Overeenkomst: De bemiddelingsovereenkomst tussen Duo Home Solutions en de Opdrachtnemer;
 • Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;
 • Website: De website www.duohomesolutions.nl die door Duo Home Solutions wordt beheerd.

1.2 Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Duo Home Solutions en de Opdrachtnemer.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten voor de uitvoering waarvoor Duo Home Solutions derden inschakelt.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van de door de Opdrachtnemer gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Duo Home Solutions het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de Opdrachtnemer niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.6 Duo Home Solutions heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. De Opdrachtnemerwordt Schriftelijk van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

2.7 Indien Duo Home Solutions niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Duo Home Solutions in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Duo Home Solutions en de Opdrachtnemer de Overeenkomst hebben ondertekend.

4.1 De Opdrachtnemer kan op de Website een account aanmaken.

4.2 De Opdrachtnemer dient zijn gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij kan inloggen op de Website geheim te houden.

4.3 Indien de Opdrachtnemer constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn account, dan dient de Opdrachtnemer:

 • Duo Home Solutions daarvan onverwijld in kennis te stellen;
 • Zijn wachtwoord te wijzigen.

4.4 Indien de Opdrachtnemer zijn wachtwoord is vergeten, dan kan de Opdrachtnemer via de Website het verzoek indienen om zijn wachtwoord te herstellen. Vervolgens wordt naar de Opdrachtnemer een e-mail gestuurd waarmee hij zijn wachtwoord kan herstellen.

4.5 Duo Home Solutions kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door de Opdrachtnemer toegepaste inloggegevens of voor ongeautoriseerd gebruik door een derde van het account van de Opdrachtnemer.

4.6 Duo Home Solutions heeft het recht de toegang van de Opdrachtnemer tot zijn account op de Website te blokkeren zonder dat de Opdrachtnemer recht heeft op enige vorm van compensatie, indien:

 1. De Opdrachtnemer in strijd handelt met de doelstelling van de Website, wet- of regelgeving, de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden;
 2. De Opdrachtnemer onrechtmatig handelt jegens Duo Home Solutions.

4.7 Duo Home Solutions is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtnemer lijdt door de blokkering van de toegang tot zijn account op de Website.

5.1 De verbintenis van Duo Home Solutions jegens de Opdrachtnemer betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Duo Home Solutions garandeert niet dat de Overeenkomst leidt tot een of meerdere Afnameovereenkomsten, tot meer naamsbekendheid, tot meer klanten of meer websitebezoekers.

5.2 Het aangaan van de Overeenkomst met Duo Home Solutions betekent niet dat Duo Home Solutions verplicht is Offerteaanvragen naar de Opdrachtnemer te sturen.

5.3 De Overeenkomst wordt niet aangegaan op basis van exclusiviteit. Derhalve heeft Duo Home Solutions het recht een Offerteaanvraag die naar de Opdrachtnemer is gestuurd ook naar andere samenwerkingspartners van Duo Home Solutions te sturen.

6.1 De Opdrachtnemer zal de (persoons)gegevens van een Offerteaanvrager vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor het uitbrengen van de offerte en voor de uitvoering van de Afnameovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:

 • Het verzenden van ongevraagde e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is (zogenaamde spam);
 • Het verkopen van persoonsgegevens van Offerteaanvragers.

6.2 Gegevens van de Offerteaanvragers mogen niet gedeeld worden met derden zonder toestemming van Duo Home Solutions.

6.3 De Opdrachtnemer dient persoonsgegevens van Offerteaanvragers te verwerken in overeenstemming met de wet en in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

7.1 Duo Home Solutions is geen partij bij de Afnameovereenkomst. Derhalve is Duo Home Solutions nimmer aansprakelijk voor enige problemen of conflict, zoals het uitblijven van een betaling, dat ontstaat tussen de Opdrachtnemer en de Offerteaanvrager. Indien de Offerteaanvrager zijn verplichtingen jegens de Opdrachtnemer niet nakomt, dan is dat een zaak tussen de Offerteaanvrager en de Opdrachtnemer.

7.2 Duo Home Solutions staat er niet voor in dat door een Offerteaanvrager verstrekte gegevens overeenstemmen met de waarheid. Duo Home Solutions is er nimmer aansprakelijk voor indien een Offerteaanvrager onjuiste informatie aan Duo Home Solutions of aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt.

8.1 Alle gegevens die de Opdrachtnemer bij het tot stand komen van de Overeenkomst en gedurende de Overeenkomst aan Duo Home Solutions verstrekt dienen juist, volledig en actueel te zijn. Indien zich wijzigingen in zijn gegevens voordoen, dan dient de Opdrachtnemer dergelijke wijzigingen onverwijld aan Duo Home Solutions door te geven.

8.2 De Opdrachtnemer zal de Offerteaanvraag en overige door Duo Home Solutions doorgestuurde gegevens van de Offerteaanvrager niet zodanig aanwenden dat:

 • De privacybelangen van de Offerteaanvrager worden geschaad;
 • In strijd wordt gehandeld met het door Duo Home Solutions kenbaar gemaakte gebruiksdoel;
 • De goede naam van Duo Home Solutions wordt geschaad.

8.3 De Opdrachtnemer vrijwaart Duo Home Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtnemer toerekenbaar is.

8.4 Indien de Opdrachtnemer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst, wet- en regelgeving, of de rechten van derden schendt, dan is Duo Home Solutions gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtnemer per direct te beëindigen en de toegang voor de Opdrachtnemer tot zijn account op de Website te blokkeren. De Opdrachtnemer wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

9.1 De vergoeding die de Opdrachtnemer aan Duo Home Solutions verschuldigd is voor zijn dienstverlening staat duidelijk in de Overeenkomst.

9.2 Duo Home Solutions heeft het recht zijn tarieven aan te passen gedurende de Overeenkomst. De Opdrachtnemer wordt Schriftelijk van een tariefaanpassing in kennis gesteld en van de datum van de inwerkingtreding. Indien de Opdrachtnemer niet akkoord gaat met de tariefwijziging, dan kan de Opdrachtnemer de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring opzeggen.

10.1 De factuur wordt via de e-mail naar de Opdrachtnemer gestuurd.

10.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtnemer zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim. Vanaf het moment dat de Opdrachtnemer in verzuim is totdat het volledige openstaande factuurbedrag is betaald, is de Opdrachtnemer de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd. Daarnaast komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Duo Home Solutions moet maken om de vorderingen op de Opdrachtnemer te incasseren voor rekening van de Opdrachtnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

10.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtnemer zullen de vorderingen van Duo Home Solutions en de verplichtingen van de Opdrachtnemer jegens Duo Home Solutions onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.4 Iedere betaling door de Opdrachtnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtnemer tot voldoening van de hoofdsom die het langst openstaat.

11.1 Duo Home Solutions is niet gehouden tot het uitvoeren van de Overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Duo Home Solutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Duo Home Solutions niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; pandemie; quarantaineplicht; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Duo Home Solutions de Overeenkomst uitvoert; verkeersbelemmeringen; autopech; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; computerinbraak; hackerattack; cyberaanval; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.

12.1 Duo Home Solutions kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid van de Website. Duo Home Solutions is niet aansprakelijk indien de Website tijdelijk niet beschikbaar is of indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet kan inloggen op de Website.

12.2 Duo Home Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Duo Home Solutions is uitgegaan van door de Opdrachtnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3 Indien een doorgestuurde Offerteaanvraag niet tot een Afnameovereenkomst leidt, dan is Duo Home Solutions daar niet aansprakelijk voor.

12.4 Duo Home Solutions is niet aansprakelijk indien het aangaan van de Overeenkomst niet leidt tot het door de Opdrachtnemer gewenste resultaat, zoals meer nieuwe klanten.

12.5 Duo Home Solutions is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

12.6 Duo Home Solutions is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door hackersactiviteiten.

12.7 Duo Home Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, arbeidskosten, opgelegde boetes en reputatieschade.

12.8 Indien Duo Home Solutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Duo Home Solutions beperkt tot het bedrag dat Duo Home Solutions gefactureerd heeft voor de dienstverlening waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.9 Elke rechtsvordering jegens Duo Home Solutions wegens een gebrek in de uitvoering van de Overeenkomst verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Opdrachtnemer de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

13.1 Duo Home Solutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring per direct te ontbinden, indien:

 • De Opdrachtnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • Na het sluiten van de Overeenkomst Duo Home Solutions omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de Opdrachtnemer de verplichtingen niet zal nakomen.

13.2 Voorts is Duo Home Solutions bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3 Duo Home Solutions is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtnemer surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtnemer wordt verleend, ingeval de Opdrachtnemer failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Opdrachtnemer niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

13.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Duo Home Solutions op de Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

14.1 Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Website en waar het door Duo Home Solutions aan de Opdrachtnemer verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Duo Home Solutions.

14.2 De Opdrachtnemer dient de intellectuele eigendomsrechten van Duo Home Solutions te allen tijde te respecteren.

15.1 Duo Home Solutionsen de Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

15.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Duo Home Solutions gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en Duo Home Solutions zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Duo Home Solutions niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

16.1 Duo Home Solutions verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Opdrachtnemer het privacy beleid van Duo Home Solutions raadplegen, zie [link naar privacy beleid op de website].

17.1 Voor vragen over de dienstverlening van Duo Home Solutions of voor het indienen van een klacht kan de Opdrachtnemer contact opnemen met de klantenservice van Duo Home Solutions. De klantenservice van Duo Home Solutions is bereikbaar via:

17.2 Vragen en/of klachten worden zo spoedig mogelijk door Duo Home Solutions in behandeling genomen.

17.3 De Opdrachtnemer dient Duo Home Solutions de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken.

18.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Opdrachtnemer uit welke hoofde ook jegens Duo Home Solutions in verband met het verrichten van werkzaamheden door Duo Home Solutions in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Opdrachtnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

19.1 Alle Overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

19.2 Alle geschillen welke tussen Duo Home Solutions en de Opdrachtnemer mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Duo Home Solutionsis gelegen.

logo-header

Terugbelverzoek

Heb jij een vraag? Laat een terugbelverzoek achter en wij bellen je zsm terug.