logo-header

Algemene voorwaarden

Duo Home Solutions biedt een website aan waar offertes aangevraagd kunnen worden voor (bouw, ontwerp en/of renovatie)werkzaamheden, (bouw)materialen en voor diensten in en om het huis. Duo Home Solutions is niet het bedrijf dat de (bouw, ontwerp en/of renovatie)werkzaamheden, (bouw)materialen en diensten in en om het huis aanbiedt en uitvoert/(op)levert en is geen partij bij de overeenkomst tussen de offerteaanvrager en een opdrachtnemer die na een offerteaanvraag middels de website van Duo Home Solutions tot stand komt. Op het indienen van de offerteaanvraag en op de bemiddelingsdienst die Duo Home Solutions in het kader van de offerteaanvraag uitvoert zijn deze algemene voorwaarden van toepassing

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • Afnameovereenkomst: De overeenkomst tot aanneming van werk, de overeenkomst van opdracht en iedere andere overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden, leveren van diensten en/of producten tussen de Opdrachtnemer en de Offerteaanvrager;
 • Bemiddelingsdienst: De bemiddelingsdienst die Duo Home Solutions levert, waaronder het doorsturen van de Offerteaanvraag naar een geschikt geacht bedrijf en het introduceren van een bedrijf aan de Offerteaanvrager;
 • Diensten: Alle werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot, rekenwerkzaamheden, ontwerpwerkzaamheden, renovatiewerkzaamheden, bouwwerkzaamheden, en levering van (bouw)materialen, producten en diensten die de Opdrachtnemer in het kader van de Afnameovereenkomst (op)levert of heeft (op)geleverd;
 • Duo Home Solutions: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Duo Home Solutions,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 84354798;
 • Offerteaanvraag: De offerteaanvraag die de Offerteaanvrager via de Website heeft ingestuurd dan wel die Duo Home Solutions of enige andere wijze van de Offerteaanvrager heeft ontvangen;
 • Offerteaanvrager: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een Offerteaanvraag heeft ingediend;
 • Opdrachtnemer: Het bedrijf waarnaar Duo Home Solutions de Offerteaanvraag heeft doorgestuurd;
 • Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;
 • Website: De website www.duohomesolutions.nl die door Duo Home Solutions wordt beheerd.

1.2 Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het indienen van de Offerteaanvraag, de rechtsverhouding tussen de Offerteaanvrager en Duo Home Solutions en op de Bemiddelingsdienst.

2.2 Indien de Offerteaanvrager aan Duo Home Solutions de opdracht verleent voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van projectmanagement, dan zijn op deze opdracht niet deze algemene voorwaarden van toepassing, maar gelden voor deze opdracht de “Algemene voorwaarden projectmanagement” van Duo Home Solutions.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de Afnameovereenkomst. De Opdrachtnemer kan op de Afnameovereenkomst zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren.

2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Duo Home Solutions het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de Offerteaanvrager niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.6 Duo Home Solutions heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het indienen van de Offerteaanvraag.

2.7 Indien Duo Home Solutions niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Duo Home Solutions in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3.1 Het indienen van de Offerteaanvraag is gratis.

3.2 De Offerteaanvraag kan pas via de Website ingediend worden nadat de Offerteaanvrager heeft aangeklikt dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

3.3 Nadat de Offerteaanvrager de Offerteaanvraag heeft ingediend, neemt Duo Home Solutions telefonisch contact op met de Offerteaanvrager voor meer informatie. Indien Duo Home Solutions een bedrijf waarmee Duo Home Solutions samenwerkt geschikt acht om de Offerteaanvraag in behandeling te nemen, dan stuurt Duo Home Solutions na het telefoongesprek de Offerteaanvraag door naar dit bedrijf.

3.4 Indien de Opdrachtnemer aan Duo Home Solutions kenbaar heeft gemaakt dat de Opdrachtnemer de Offerteaanvraag in behandeling wenst te nemen, dan neemt Duo Home Solutions contact op met de Offerteaanvrager om een afspraak te maken namens de Opdrachtgever met de Offerteaanvrager voor het bezichtigen van de locatie waarop de Offerteaanvraag betrekking heeft. Na deze afspraak wordt een offerte gestuurd naar de Offerteaanvrager.

3.5 Voor het uitbrengen van de offerte worden geen kosten aan de Offerteaanvrager in rekening gebracht.

3.6 De offerte is opgesteld door de Opdrachtnemer en niet door Duo Home Solutions.

3.7 Duo Home Solutions heeft het recht bij de uitvoering van de Bemiddelingsdienst een of meerdere derde partijen in te schakelen.

3.8 Duo Home Solutions kan niet garanderen dat het indienen van een Offerteaanvraag leidt tot een offerte of tot een Afnameovereenkomst.

3.9 Duo Home Solutions heeft het recht:

 • De Offerteaanvraag niet in behandeling te nemen indien Duo Home Solutions gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Offerteaanvraag niet serieus is;
 • De Bemiddelingsdienst te beëindigen indien Duo Home Solutions weet of het vermoeden heeft dat de Offerteaanvrager geen interesse (meer) heeft in de Diensten.

3.10 Het insturen van de Offerteaanvraag is geheel vrijblijvend. De Offerteaanvrager kan op ieder moment zijn Offerteaanvraag intrekken. In een dergelijk geval stopt de dienstverlening van Duo Home Solutions.

4.1 De Offerteaanvrager staat ervoor in dat alle gegevens die hij/zij invult bij het aanvragen van een offerte en die hij/zij tijdens het telefoongesprek met Duo Home Solutions verstrekt correct en volledig zijn.

4.2 Voor de beslissing om met een door Duo Home Solutions aan de Offerteaanvrager geïntroduceerde Opdrachtnemer een Afnameovereenkomst aan te gaan is de Offerteaanvrager zelf verantwoordelijk.

5.1 Duo Home Solutions kan namens de Opdrachtnemer rechtshandelingen verrichten, zoals het doorsturen van een offerte. Duo Home Solutions is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van de offerte afkomstig van de Opdrachtnemer, ook niet indien Duo Home Solutions namens de Opdrachtnemer de offerte naar de Offerteaanvrager heeft gestuurd.

5.2 Indien de Offerteaanvrager akkoord gaat met de offerte, dan gaat de Offerteaanvrager een Afnameovereenkomst aan met de Opdrachtnemer en niet met Duo Home Solutions.

5.3 De Opdrachtnemer wordt niet ingehuurd door Duo Home Solutions. De Offerteaanvrager gaat direct een contractuele relatie aan met de Opdrachtnemer. Duo Home Solutions is geen partij bij de Afnameovereenkomst. Duo Home Solutions heeft slechts een bemiddelende functie. De Diensten worden niet aangeboden of uitgevoerd door Duo Home Solutions. Derhalve kan Duo Home Solutions niet instaan voor de kwaliteit van de (op)geleverde Diensten.

6.1 De Offerteaanvrager is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Duo Home Solutions is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Offerteaanvrager aangeleverde gegevens en stukken onjuist zijn.

6.2 Duo Home Solutions is niet aansprakelijk voor aantasting of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

6.3 Duo Home Solutions is op geen enkele wijze jegens de Offerteaanvrager verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatieverstrekkingen, etc., van de Opdrachtnemer.

6.4 Voor schade aan de Offerteaanvrager of aan een derde toegebracht door de Opdrachtnemer is Duo Home Solutions niet aansprakelijk.

6.5 Duo Home Solutions is nimmer verantwoordelijk indien de Opdrachtnemer, om wat voor een reden dan ook, de Afnameovereenkomst niet (tijdig) uitvoert of de Afnameovereenkomst voortijdig beëindigt.

6.6 Indien de Opdrachtnemer de Diensten niet, niet tijdig of niet naar behoren heeft (op)geleverd, schade heeft veroorzaakt en/of onrechtmatig jegens de Offerteaanvrager heeft gehandeld, dan kan de Offerteaanvrager de Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk stellen en niet Duo Home Solutions.

6.7 Duo Home Solutions is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

Elke rechtsvordering jegens Duo Home Solutions wegens een gebrek in de uitvoering van de Bemiddelingsdienst verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Offerteaanvrager de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

7.1 Duo Home Solutions is niet gehouden tot het leveren van de Bemiddelingsdienst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Duo Home Solutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Duo Home Solutions niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; pandemie; quarantaineplicht; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Duo Home Solutions de Overeenkomst uitvoert; verkeersbelemmeringen; autopech; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; computerinbraak; hackerattack; cyberaanval; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.

8.1 Voor vragen over de Offerteaanvraag, de Bemiddelingsdienst of het indienen van een klacht over de dienstverlening van Duo Home Solutions kan de Offerteaanvrager contact opnemen met de klantenservice van Duo Home Solutions. De klantenservice van Duo Home Solutions is bereikbaar via:

8.2 Bij Duo Home Solutions ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

8.3 Klachten over de Diensten worden doorgestuurd naar de Opdrachtnemer.

8.4 Op verzoek van de Offerteaanvrager kan Duo Home Solutions bemiddelen bij een conflict en/of klachtenafhandeling tussen de Offerteaanvrager en de Opdrachtnemer, Duo Home Solutions is daartoe nimmer verplicht. Het feit dat Duo Home Solutions bemiddelt tussen de Offerteaanvrager en de Opdrachtnemer betekent niet dat Duo Home Solutions op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de Opdrachtnemer.

9.1 Duo Home Solutions verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Offerteaanvrager het privacy beleid van Duo Home Solutions raadplegen, zie[link naar privacy beleid op de website].

10.1 Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Website verblijft bij Duo Home Solutions.

10.2 De Offerteaanvrager dient de intellectuele eigendomsrechten van Duo Home Solutions te allen tijde te respecteren.

10.3 Duo Home Solutions heeft het recht foto’s van de (op)geleverde Diensten op de Website te plaatsen.

11.1 Op de Bemiddelingsdienst en op de rechtsverhouding tussen de Offerteaanvrager en Duo Home Solutions is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen de Offerteaanvrager en Duo Home Solutions zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Duo Home Solutions is gelegen.De Offerteaanvrager zijnde een particulier heeft 1 maand de tijd nadat Duo Home Solutions zich Schriftelijk jegens de Offerteaanvrager op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

logo-header

Terugbelverzoek

Heb jij een vraag? Laat een terugbelverzoek achter en wij bellen je zsm terug.