logo-header

Veelgestelde vragen

1.1 In dit privacy beleid worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • Betrokkene:De natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Duo Home Solutions: De gebruiker van dit privacy beleid: Duo Home Solutions gevestigd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 88752127;
 • Offerteaanvraag: De offerteaanvraag die een Offerteaanvrager heeft ingediend via de Website dan wel die Duo Home Solutions of enige andere wijze van de Offerteaanvrager heeft ontvangen;
 • Offerteaanvrager: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een Offerteaanvraag heeft ingediend;
 • Opdrachtnemer: Het bedrijf dat een Overeenkomst met Duo Home Solutions is aangegaan;
 • Overeenkomst: De bemiddelingsovereenkomst tussen Duo Home Solutions en de Opdrachtnemer;
 • Persoonsgegevens: Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Website: De website www.duohomesolutions.nl die door Duo Home Solutions wordt beheerd.

1.2 Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

2.1 Duo Home Solutions is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de Persoonsgegevens die verwerkt worden.

2.2 Voor Duo Home Solutions is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt Duo Home Solutions volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3.1 Duo Home Solutions verzamelt Persoonsgegevens van de Betrokkene wanneer de Betrokkene deze Persoonsgegevens aan Duo Home Solutions heeft verstrekt, bijvoorbeeld door:

 • Het invullen van een contactformulier op de Website;
 • Door het aanmaken van een account op de Website;
 • Door telefonisch of via de e-mail contact op te nemen met Duo Home Solutions;
 • Een Overeenkomst aan te gaan;
 • Een Offerteaanvraag in te dienen.
 1.  

4.1 Duo Home Solutions verwerkt Persoonsgegevens van:

 • Contactpersonen van Opdrachtnemers;
 • Offerteaanvragers;
 • Websitebezoekers

5.1 De grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder het in opdracht van de Betrokkene doorsturen van een Offerteaanvraag naar een Opdrachtnemer, de toestemming van de Betrokkene, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het gerechtvaardigd belang van Duo Home Solutions.

6.1 De volgende Persoonsgegevens worden door Duo Home Solutions verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Internetgedrag, locatiegegevens en IP-adres.

6.2 Om een Overeenkomst aan te gaan dienen de contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) van (de contactpersoon van) de Opdrachtnemer aan Duo Home Solutions verstrekt te worden. Zonder deze Persoonsgegevens kan de Overeenkomst niet tot stand komen.

6.3 Voor het in behandeling nemen van een Offerteaanvraag is het noodzakelijk dat de naam, de adresgegevens, het telefoonnummer, het e-mailadres en een omschrijving van de gewenste werkzaamheden, diensten en/of producten worden ingevuld. Zonder deze gegevens kan de Offerteaanvraag niet in behandeling worden genomen.

6.4 Duo Home Solutions zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 7.1, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.

6.5 Duo Home Solutions verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Duo Home Solutions streeft naar minimale gegevensverwerking.

6.6 Duo Home Solutions verwerkt geen bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkenen.

6.7 Duo Home Solutions heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over Betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Duo Home Solutions kan echter niet controleren of een Betrokkene ouder dan 16 is. Duo Home Solutions raadt ouders en wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder of wettelijk vertegenwoordiger er van overtuigd is dat Duo Home Solutions zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder of wettelijk vertegenwoordiger contact op te nemen met Duo Home Solutions en dan zal Duo Home Solutions de verwerking beëindigen en de Persoonsgegevens verwijderen.

7.1 Duo Home Solutions verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de Offerteaanvrager voor meer informatie over de gewenste werkzaamheden, diensten en/of producten;
 • Sturen van de offerte namens de Opdrachtnemer;
 • Beoordelen of Duo Home Solutions een passende Opdrachtnemer kan vinden voor het uitvoeren van werkzaamheden op het adres van de Offerteaanvrager;
 • Uitvoeren van de Overeenkomst;
 • Uitvoeren van de bemiddelingsopdracht voor de Offerteaanvrager;
 • Namens de Opdrachtnemer maken van een afspraak voor het bezichtigen van de locatie waarop de Offertaanvraag betrekking heeft;
 • Onderhouden van een klantrelatie met de Betrokkene;
 • Doorsturen via de e-mail van de Offerteaanvraag naar de Opdrachtnemer;
 • Via de e-mail sturen van de factuur naar de Opdrachtnemer;
 • Aanmaken van een account op de Website;
 • In behandeling nemen van een vraag of klacht van de Betrokkene;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Sturen van nieuwsbrieven;
 • Optimaliseren van de Website;
 • Volgen van het bezoek van de Betrokkene op de Website om daarmee een profiel van de Betrokkene op te bouwen. Zodoende kan de Website geoptimaliseerd worden en kunnen advertenties getoond die afgestemd zijn op de Betrokkene;
 • Genereren van algemene statistieken over het gebruik van de Website.

7.2 Duo Home Solutions zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

8.1 Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de Betrokkene daarvoor toestemming aan Duo Home Solutions heeft verleend. Deze toestemming kan door de Betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.

8.2 Het doel van profilering is:

 • De Betrokkene op de Website advertenties of overig content te tonen waarvan Duo Home Solutions vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de Betrokkene;
 • Marketinganalyses;
 • Sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

8.3 Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.

8.4 Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door Duo Home Solutions worden verwerkt:

 • Gegevens die zijn opgenomen in een Offerteaanvraag;
 • Internetgedrag

9.1 Er worden enkel nieuwsbrieven naar de Betrokkene gestuurd, indien de Betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Duo Home Solutions. De Betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 10.

9.2 Duo Home Solutions zal de Betrokkene niet voor marketingdoeleinden benaderen indien de Betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

10.1 De Betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

 • Door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de Betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
 • Door contact op te nemen met Duo Home Solutions, zie artikel 17.1 voor de contactgegevens.

10.2 In elke nieuwsbrief welke naar de Betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de Betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

11.1 Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft Duo Home Solutions verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens. Duo Home Solutions heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
 • Het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
 • Het gebruik van antivirus software;
 • De Website maakt gebruik van een beveiligde verbinding;
 • Het geregeld uitvoeren van software updates.

11.2 Personen die door Duo Home Solutions worden ingehuurd of bij Duo Home Solutions in dienst treden en die in het kader van hun taak kennisnemen van Persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een opdrachtovereenkomst, arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door Duo Home Solutions tot geheimhouding verplicht.

11.3 Alleen de medewerkers van Duo Home Solutions waarvoor het in het kader van hun functie/werkzaamheden noodzakelijk is om toegang te hebben tot Persoonsgegevens, worden door Duo Home Solutions toegang verleend tot de Persoonsgegevens.

12.1 Duo Home Solutions zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden verstrekken, indien:

 • Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van Persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 • De Betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft verleend;
 • Het nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst of voor de bemiddelingsdienst, waaronder het doorsturen van een Offerteaanvraag naar een Opdrachtnemer;
 • De doorgifte geschiedt aan een door Duo Home Solutions voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde derde partij, zoals, maar zeker niet beperkt tot, een ICT-dienstverlener of een boekhouder, met welke derde partij Duo Home Solutions middels een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Ingeschakelde derde partijen hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens als dit nodig is om hun werkzaamheden voor Duo Home Solutions uit te voeren en voor zover wettelijk toegestaan;
 • Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat Duo Home Solutions Persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert Duo Home Solutions de bevoegdheden van deze autoriteit.

12.2 Alle Opdrachtnemers zijn akkoord gegaan met de “Algemene voorwaarden aannemers, dienstverleners en leveranciers” van Duo Home Solutions waarin staat opgenomen dat Persoonsgegevens alleen voor het uitbrengen van een offerte en voor het uitvoeren van de afnameovereenkomst mogen worden gebruikt. Voor informatie over de wijze waarop een Opdrachtnemer Persoonsgegevens van de Offerteaanvrager verwerkt, kan de Offerteaanvrager het privacy beleid van de betreffende Opdrachtnemer raadplegen.

13.1 Duo Home Solutions zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 • De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 • De Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 • De Persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

13.2 Duo Home Solutions is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

14.1 Op verzoek verleent Duo Home Solutions aan de Betrokkene toegang tot alle Persoonsgegevens die Duo Home Solutions van hem bijhoudt en verstrekt Duo Home Solutions de Betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

14.2 Duo Home Solutions biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Duo Home Solutions van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

14.3 Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Duo Home Solutions worden ingediend, zie artikel 17.1 voor de contactgegevens van Duo Home Solutions. Duo Home Solutions reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

15.1 De Betrokkene kan bij Duo Home Solutions bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens indien hij/zij daarvoor gezien zijn/haar specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Duo Home Solutions het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt Duo Home Solutions met de verwerking van de Persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Duo Home Solutions bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Betrokkene.

16.1 Indien door de Betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn/haar Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Betrokkene Duo Home Solutions verzoeken de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens te beperken.

17.1 Voor vragen over de wijze waarop Duo Home Solutions Persoonsgegevens verwerkt of het uitoefenen van een van de rechten omschreven in artikel 13, 14, 15 of 16 kan de Betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Duo Home Solutions.

Duo Home Solutions
Postbus 1020
2240 BA Wassenaar
E-mail: info@duohomesolutions.nl
Tel: (+31) 06-15217315

17.2 Indien Duo Home Solutions op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van de Betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Duo Home Solutions de Betrokkene daarvan op de hoogte.

17.3 Om er zeker van te zijn dat het verzoek omtrent Persoonsgegevens door de betreffende Betrokkene is gedaan, kan Duo Home Solutions de Betrokkene vragen een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De Betrokkene dient in het kopie zijn/haar pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy van de Betrokkene.

17.4 Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door Duo Home Solutions niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de Betrokkene

18.1 Indien zich bij Duo Home Solutions een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte Persoonsgegevens, dan zal Duo Home Solutions daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

18.2 Indien er sprake is van een datalek bij Duo Home Solutions dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de Betrokkene, dan stelt Duo Home Solutions de Betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

19.1 Door het gebruik van cookies verwerkt Duo Home Solutions gegevens over het gebruik van de Website, zoals IP-adressen, browsertype en taal, doorverwijzen en verlaten van pagina’s en URL’s, datum en tijd, hoeveelheid tijd besteed aan bepaalde pagina’s, landlocatie, het soort apparaat waarop de Website wordt geraadpleegd, prestatiestatistieken en vergelijkbare gegevens.

19.2 De Website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies.

19.3 Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat van de websitebezoeker.

19.4 De websitebezoeker kan zich afmelden voor cookies door zijn/haar internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de websitebezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn/haar browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de websitebezoeker vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn/haar browser. Wanneer de websitebezoekers functionele cookies verwijdert of uitschakelt, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de Website en de dienstverlening van Duo Home Solutions.

19.5 Duo Home Solutions maakt gebruik van functionele cookies om de Website optimaal te laten werken en om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de Website te optimaliseren. Met functionele cookies kan de Website de websitebezoeker herkennen wanneer de websitebezoeker de Website weer bezoekt. Dit is handig zodat de websitebezoeker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de Website bij een nieuw websitebezoek en zodat de Website in de door de websitebezoeker gekozen taal wordt weergegeven.

19.6 Met behulp van analytische cookies kan Duo Home Solutions informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan de wijze van het gebruik van de Website. Met analytische cookies wordt niet het surfgedrag van individuen, maar van grote aantallen gebruikers geanonimiseerd verwerkt tot grafieken en patronen. Analytische cookies worden door een derde geplaatst ten behoeve van Duo Home Solutions.

19.7 Het doel van tracking cookies is het uitvoeren van marketinganalyses en het tonen van een beter en gepersonaliseerd aanbod van advertenties. Tracking cookies worden door Duo Home Solutions en derden op de Website geplaatst. Voor het plaatsen van tracking cookies dient de websitebezoeker zijn/haar toestemming te verlenen.

19.8 Cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Website en die in meer dan beperkte vorm gevolgen hebben voor de privacy van de websitebezoeker worden enkel gebruikt nadat via de Website daarvoor een akkoord is gegeven bij het eerste bezoek aan de Website. Voordat de toestemming is gegeven of indien de toestemming niet wordt verleend, dan maakt de Website enkel gebruik van cookies die geen of een zeer beperkte gevolgen hebben voor de privacy van de websitebezoeker.

20.1 Duo Home Solutions behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging. Op de Website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Duo Home Solutions.

21.1 Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites en websitesvan Opdrachtnemers, die door middel van een link met de Website zijn verbonden. Duo Home Solutions aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met Persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

logo-header

Terugbelverzoek

Heb jij een vraag? Laat een terugbelverzoek achter en wij bellen je zsm terug.